Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje


KRESY WSCHODNIE

Pojęcie i terytorium

Kresy - ujęcia uniwersalne

Kresy jako pogranicze

Kresy jako peryferie

Kresy Wschodnie - terytorium

Identyfikacja narodowa

Pojęcie identyfikacji

Identyfikacja na Kresach

Przemiany narodowościowe

Przemieszczenia ludności

Z Ukrainy do Kazachstanu 1936

Z Kresów do ZSRR 1940-1941

Z Kresów do Polski po 1944

Z Wołynia do Polski po 1944

Represje 1939-1941

Narodowościowa struktura ofiar

Na stronie

Historia Rosji i ZSRR

Konflikt rosyjsko-czeczeński

System represji w ZSRR

Historia GUŁagu

Masowe deportacje w ZSRR

Deportacje Polaków do ZSRR

Polacy w Kazachstanie

Wschodnie losy Polaków

Kresy Wschodnie

Przesiedlenia Polaków z ZSRR

Dzieje myśli politycznej

Z najnowszych dziejów Polski

Z dziejów Wrocławia

 Przemiany narodowościowe
na Kresach Wschodnich
II Rzeczypospolitej
1931-1948

pod redakcją Stanisława Ciesielskiego

Toruń 2003

Wydawnictwo Adam Marszałek


 


Spis treści

Uwagi wstępne

Stanisław C i e s i e l s k i
Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej i problemy identyfikacji narodowej

Jan K ę s i k
Struktura narodowościowa województwa wołyńskiego w iatach 1931-1939

Grzegorz H r y c i u k
Zmiany ludnościowe i narodowościowe w Galicji Wschodniej w latach 1931-1939

Aleksander S r e b r a k o w s k i
Struktura narodowościowa Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1931-1939

Grzegorz H r y c i u k
Zmiany ludnościowe i narodowościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1939-1948

Małgorzata R u c h n i e w i c z
Stosunki narodowościowe w latach 1939—1948 na obszarze tzw. Zachodniej Białorusi

Aleksander S r e b r a k o w s k i
Zmiany składu narodowościowego w części Wileńszczyzny wcielonej do Litwy w okresie II wojny światowej

 

Strona główna

Mapa strony

Moje publikacje